تبلیغات
تست روانشناسی اضطراب ،افسردگی ،خشم ،دلهره، اضطراب و فشارهای روانی - روش های مدیریت خشم
تاریخ : دوشنبه 24 مهر 1391 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : دکتر جمشید آرام

خشم به منزله یك رفتار عادت شده و  ابراز خشم یك رفتار آموخته شده است...

تعریف خشم :

خشم یك احساس پیچیده است كه به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می شود.

خشم واكنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیت هایی است كه در آن دچار ناكامی می شویم و احساس تهدید می كنیم، یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا فردی در مورد ما دچار اشتباه شده است. 

این احساس م ی تواند از یك احساس خفیف ناخوشایند تا یك احساس شدید عصبانیت را در برگیرد .


خشم و پرخاشگری یك رفتار است كه هدف آن صدمه زدن به ( Aggression) پرخاشگری یك فرد دیگر یا اموال اوست. 

پرخاشگری می تواند به شكل سوء استفاده كلامی، تهدید كردن یا اعمال آسیب زننده باشد. ولی خشم یك احساس است كه الزاما منجر به پرخاشگری نمی شود. بنابراین یك فرد ممكن است خشمگین شود، بدون اینكه الزاما رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.

خصومت خصومت یك اصطلاح مرتبط با خشم و پرخاشگری است . خصومت به مجموعه ای از نگرش ها و قضاوتهای برانگیزاننده رفتارهای پرخاشگرانه اطلاق می شود. 

بنابراین خشم یك هیجان و پرخاشگری یك رفتار است در حالی كه خصومت نگرشی است كه شامل دوست نداشتن دیگران و ارزیابی منفی آنان است . چه موقع خشم مشكل ساز می شود؟


زمانی كه شدت آن بیش از حد باشد. به طور مكرر رخ دهد به شیوه نامناسب ابراز شود .

عوامل برانگیزاننده خشم

خشم توسط رویدادهای درونی و بیرونی برانگیخته می شود . ممكن است از یك فرد مثل همكار یا رئیس تان) یا رویداد (گیر افتادن در ترافیك ، لغو پرواز خشمگین شوید.

 • همچنین خشم ممكن است از نگرانی یا اشتغال ذهنی درباره مشكلات شخصی ناشی شود.

• خاطرات رویدادهای ناراحت كننده و خشم برانگیز نیز می تواند موجب بروز خشم گردد .
١٠ علت خشم افراد را به این شكل ( مابل ( ١٩٩٤ توصیف می كند:
١. جلوگیری از رفتار هدفمند


٢. تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن
٣. مورد پیشداوری یا بی مهری قرار گرفتن
۴. مورد فریب كاری یا عهد شكنی قرار گرفتن


۵. تحقیر شدن احساسات ، ارزشها ، یا اقتدار واقعی فرد از سوی دیگران
۶. مورد بدرفتاری و بی توجهی قرار گرفتن از سوی دیگران
٧. صدمه دیدن در نتیجه بی توجهی نسبت به خود


٨. رفتار حاكی از بی توجهی دیگران

خشم به منزله یك رفتار عادت شده • ابراز خشم یك رفتار آموخته شده است.
• ابراز خشم می تواند به صورت یك پاسخ معمول، آشنا و پیش بینی پذیر به طیف وسیعی از موقعیت ها در آید.


• زمانی كه خشم به طور مكرر و به شیوه پرخاشگرانه ابراز می شود، به دلیل نتایج منفی آن به شكل یك عادت ناسازگارانه در می آید .

با آرزوی سلامتی برای شما ...

www.aramgroup.ir
طبقه بندی: خشم،